Fundacja wspierania praworządności

Zdążyć z Pomocą

Udzielenie potrzeby osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Udzielenie pomocy świadkom i osobom im najbliższym…

Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

O nas

Nasza Fundcja w latach 2019 -2021 udzieliła pomocy 766 osobom w tym 123 dzieciom

Nasza misja i Cele programu

  • Pomoc prawna
  • Pomoc psychologiczna
  • Pomoc materialna

dla kogo

Zakres podmiotowy

Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
Beneficjentami Programu są osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw, osoby im najbliższe oraz świadkowie i osoby im najbliższe.

N

pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

N

zakup urządzeń i wyposażenia

N

pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

N

zakup wartości niematerialnych i prawnych

N

organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej

wsparcie finansowe

Podstawa prawna programu

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości działa na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (dalej: Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (dalej: Rozporządzenie). Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości (dalej: Dysponent) jest Minister Sprawiedliwości.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami:

Telefon: 531 618 359