statut

Czym się zajmujemy

Udzielenie potrzeby osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Udzielenie pomocy świadkom i osobom im najbliższym…

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Podstawa Prawna Programu

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości działa na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (dalej: Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (dalej: Rozporządzenie). Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości (dalej: Dysponent) jest Minister Sprawiedliwości.

Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym (dalej: Program) jest ogłaszany na podstawie § 2 Rozporządzenia.

Zakres Podmiotowy

Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
Beneficjentami Programu są osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw, osoby im najbliższe oraz świadkowie i osoby im najbliższe.

wsparcie

Wsparcie świadków oraz osób im najbliższych w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:

  • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
  • pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:
  1. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom dostępu do odpowiedniej pomocy świadczonej na tym samym poziomie, na terenie całej Polski poprzez zapewnienie punktów pomocy, co do zasady, na terenie każdego powiatu;
  2. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom pomocy dostosowanej do ich specjalnych potrzeb, w szczególności pomocy dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym, wymagającym rehabilitacji bądź pozostającym w stanie wegetatywnym;
  3. zapewnienie osobom pokrzywdzonym dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail.;
  4. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną;
  5. upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
  6. promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom;
  7. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Ocena Sytuacji

Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem w 2017 roku wyniosła około 220 tys. , z czego około 8% stanowiły dzieci. Najwięcej osób zostało pokrzywdzonych w wyniku oszustw (13,3%), znęcania się fizycznego i psychicznego (9,5%), kradzieży z włamaniem (8,7%), kradzieży (6,8%), wypadków drogowych (4,8%), uchylania się od alimentów (4,8%), pobić (3%) i gróźb (3,8%).

Każdego roku znaczna liczba osób doświadcza pokrzywdzenia przestępstwem. Większość z nich odczuwa skutki pokrzywdzenia latami. Często skutki psychiczne i fizyczne przestępstw mogą być bardzo rozciągnięte w czasie lub pojawić się wiele lat po zaistnieniu przestępstwa. W związku z powyższym dokładne oszacowanie liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem i potrzebujących wsparcia jest trudne do zrealizowania. Jak pokazują analizy ,rodzaj wsparcia, którego potrzebują osoby pokrzywdzone przestępstwem jest uzależniony od rodzaju pokrzywdzenia. Część pokrzywdzonych wymaga kompleksowej pomocy na wielu płaszczyznach, w celu zniwelowania dotkliwych skutków pokrzywdzenia. Największego wsparcia potrzebują osoby, które ucierpiały w wyniku naruszenia ich nietykalności cielesnej lub znęcania się psychicznego. Szczególnego wsparcia potrzebują również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osoby niepełnosprawne, chore i dzieci.
Praktyka pokazuje, że osoby pokrzywdzone najbardziej potrzebują pomocy psychologicznej i terapii, pomocy prawnej i pomocy materialnej – w szczególności w formie bonów żywnościowych.

Stworzenie ogólnokrajowego programu pomocy osobom pokrzywdzonym jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Potrzeba jego stworzenia została zasygnalizowana zarówno przez osoby pokrzywdzone, organizacje pozarządowe oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Program pozwoli w sposób równomierny objąć systemem pomocy całą Polskę oraz odpowiedzieć na wszystkie potrzeby ofiar przestępstw.